Információ
   Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1.
A weboldalt ROBOTPARK.HU elnevezés alatt az Országos Adatbank Kft. (2014 Csobánka, Nádas u. 2946/4) üzemelteti. A honlap az Országos Adatbank Kft. tulajdona, és a honlap megjelenéséhez fűződő szerzői jogok az Országos Adatbank Kft-t illetik.
A ROBOTPARK.HU weblapon az Országos Adatbank Kft. tárolóhely szolgáltatást nyújt.
A weboldalon chat-robotokat lehet létrehozni, tanítani.
A szolgáltatás igénybevételére harmadik személyek a továbbiakban: felhasználók, és az Országos Adatbank Kft. a továbbiakban: üzemeltető között az alább rögzített általános szerződési feltételekkel jön létre a használati szerződés. Az ügyletre a távollévők között kötött szerződésről rendelkező 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet irányadó.
az Országos Adatbank Kft. fenntartja a jogot az általános szerződési feltételek módosítására. A módosított általános szerződési feltételeket az Országos Adatbank Kft. a jelen szerződés közzétételével azonos módon közzéteszi. A felhasználó részéről a módosított általános szerződési feltételek elfogadottnak minősülnek, ha az Országos Adatbank Kft. szolgáltatását a közzétételt követően igénybe veszi.

2.
Az üzemeltető és a felhasználó között tárolóhely igénybevételére a szerződés az üzemeltető által közzétett általános szerződési feltételeknek a felhasználó részéről történő elfogadásával jön létre.
A szerződés létrejöttéhez a felhasználó a weboldalon az üzemeltető által kért adatok közlésével regisztráltatja magát a rendszerbe. Az általános szerződési feltételek elfogadását jelenti az, ha az üzemeltető által kért regisztrációs adatokat a felhasználó az üzemeltetőnek megadja, a regisztráció elfogadásáról az üzemeltető a felhasználót e-mailben értesíti. A távollévő felek között a szerződés az üzemeltetőnek a regisztráció elfogadásáról szóló közlésével lép hatályba.

3.
A felhasználó a szolgáltatást a regisztrációban általa meghatározott azonosító (felhasználó név) és jelszó alatt veszi igénybe. A jelszó titokban tartásáért kizárólag a felhasználó felel. A felhasználó tudomásul veszi, hogy adatait bárki módosíthatja, aki az azonosítóját és jelszavát megismeri. A jelszó megváltoztatására, az azonosító ismeretében a felhasználó bármikor jogosult. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy információ és adatvédelem miatt a felhasználó jelszavát kivételes esetben megváltoztassa. Erről az üzemeltető a felhasználót egyidejűleg e-mailben értesíti.

4.
A felhasználó szavatol a regisztrációban közölt adatok valódiságáért. Az adatokban lévő hibáról a felhasználó e-mailben haladéktalanul értesíti az üzemeltetőt. A szerződés a felek minden további nyilatkozata nélkül az üzemeltető egyedi döntése alapján megszűnhet, ha a regisztrációban közölt adatokkal szemben kétség merül fel. A szerződés megszűnésével egyidejűleg az üzemeltető a felhasználót törli a rendszerből.
A jelszó titkos és biztonságos kezelése a felhasználó joga és kötelezettsége. Nem terheli az üzemeltetőt felelősség olyan esemény és/vagy kár okán, ami a felhasználó kötelezettségének hibás teljesítéséből adódik.
Az üzemeltető kifejezetten szavatol azért, hogy a felhasználónak a regisztrációban közölt adatait harmadik személynek a felhasználó hozzájárulása nélkül nem adja ki.

5.
A felhasználó a weboldalt saját felelősségére használja. Az üzemeltető nem felel a váratlan technikai hibákból, vagy a rendszert érintő támadásból eredő esetleges károkért, vagy olyan adatvesztés miatt, amely előre nem látható okból következik be.

6.
A felhasználó ellentétes nyilatkozatáig a felhasználó a regisztrációval felhatalmazza az üzemeltetőt arra, hogy a jogviszony tartama alatt az üzemeltető a saját gazdasági tevékenységéről, újdonságokról, akciókról a felhasználót e-mailben értesítse, és mint reklámozással foglalkozó gazdasági társaság, reklámokat küldjön neki.

7.
A jogviszony tartama alatt a felhasználónak a regisztrációban közölt adatait az üzemeltető a honlap működéséhez szükséges rendszerben elkülönítetten, biztonságosan és harmadik személy részére hozzá nem férhetően tárolja. Az adatokat a jogviszony megszűnésével egyidejűleg az üzemeltető a rendszerből törli. Nem terheli a felelősség az üzemeltetőt azért, ha az adatok törlése tőle el nem várható technikai feltételek hiánya miatt hiúsult meg részben vagy egészében.

8.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a ROBOTPARK.HU weboldal dokumentumok tárolására, megosztására szolgál. Ezek a dokumentumok lehetnek szövegek, képek, hang- és videó file-ok. A felhasználó a szolgáltatást kizárólag a rendeltetésének meghatározott célra használja fel. A felhasználó jóváhagyólag veszi tudomásul azt, hogy a ROBOTPARK.HU weboldalon tárolt dokumentumait a weboldal bármelyik látogatója megismerheti. A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa létrehozott publikus albumokban tárolt képek, videók és szövegek a ROBOTPARK.HU oldalon megjelenjenek.
A felhasználó szavatol azért, hogy az általa közzétett képek és/vagy videófelvételek harmadik személynek a szerzői és szomszédos jogok jogvédelem alá eső jogait nem sértik, továbbá szavatol azért is, hogy a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői és szomszédos jogok megsértéséből eredő valamennyi kötelezettség kizárólag a felhasználót terhelik. A felhasználó és az üzemeltető közötti szerződés a felek minden további nyilatkozata nélkül megszűnik akkor, ha a felhasználó által közzétett fotók és/vagy videófelvételek szerzői és szomszédos jogainak a tárgyában legalább kétség merül fel. Az üzemeltető jogosult a szerződés megszűnésére hivatkozással - utalva arra, hogy a szerzői és szomszédos jogok megsértésének lehetősége áll fenn - a szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetni.
A felhasználó szavatol továbbá azért, hogy mindaz, amit ő a ROBOTPARK.HU honlapon közzétesz, nem sérti harmadik személyek személyiségi jogait, nem sért üzleti titkot, a közzétételt harmadik személyek nem ellenezték, illetve ahhoz kifejezetten hozzájárultak, valamint a közzététel jogszabály előírásokba nem ütközik. Ezen jogok fennállásának tekintetében a szerzői és szomszédos jogokra irányadó, fent körülírt rendelkezéseket kell alkalmazni.

9.
Az üzemeltető közli, hogy a ROBOTPARK.HU honlappal kapcsolatosan minden joggal, ami a ROBOTPARK.HU fogalmához, a ROBOTPARK.HU grafikus megjelenéséhez, valamint az ROBOTPARK.HU honlapot üzemeltető Országos Adatbank Kft-hez kötődik, kizárólagosan ő rendelkezik. A felhasználó e jogokat csak az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja.

10.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a ROBOTPARK.HU weboldalon általa feltöltött vagy létrehozott publikus tartalom:
- nem sértheti más személy szerzői és szomszédos jogait,
- nem sértheti harmadik személy személyiséghez fűződő jogait,
- nem tartalmazhat bűncselekmény elkövetésére szóló felbújtást,
- nem ütközhet a gazdasági társaságok közötti versenykorlátozás tilalmába,
- nem sérthet üzleti adatokat és titkokat,
- általában nem ütközhet jogszabályok előírásaiba,
- nem sértheti az üzemeltetőnek a weboldalhoz fűződő szerzői jogait, valamint az üzemeltető jó hírnevét és közzétett arculatát.
Ezen előírt szabályok megszegésének kétsége esetére a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó rendelkezések irányadóak.

11.
A szerződés megszűnésének bármely esetére az üzemeltető jogosult a felhasználónak a honlaphoz való hozzáférését megszüntetni és a felhasználó által feltöltött tartalmat a rendszerből törölni.
12.
Az üzemeltető jogosult a felhasználó által közölt tartalmat más honlapon megjelentetni, illetve arról gyűjteményes művet elektronikus és/vagy papírformában készíteni. Erre az esetre a felhasználót jogdíj nem illeti meg.

13.
Felhasználó nem sértheti meg a ROBOTPARK.HU honlap biztonságát. A biztonságos működés megsértésének minősül különösen az, ha
- a felhasználó a nem a felhasználó számára szánt adatokhoz hozzáfér, ha
- a felhasználó kísérletet tesz arra, hogy a ROBOTPARK.HU szolgáltatásába beavatkozzon, azt megzavarja,
- a honlapon vírust helyez el,
- a honlapot túlterheli.
A felhasználó az üzemeltető írásos engedélye nélkül nem jogosult a honlapon termékeket, vagy szolgáltatásokat hirdetni, reklámozni, propagálni.

14.
Felhasználó jogosult a weboldal működésére az üzemeltető felé javaslatokat, észrevételeket tenni, ötleteket adni. A felajánlás kizárólagos felhasználási joga az üzemeltetőt illeti jogdíj megfizetése nélkül a forrás esetleges megjelölésével.

15.
Üzemeltető a jelen szerződés felmondására határidő és előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal bármikor jogosult. Üzemeltető felmondásának minősül az, ha a honlap működését részben, vagy teljes egészében megszünteti. Az üzemeltető a szerződésnek a felmondással történő megszüntetéséről előzetesen a felhasználót nem értesíti.

16.
Üzemeltető a felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult a honlap működésének módosítására. Jelen általános szerződési feltételek irányadóak a módosított honlap szolgáltatásainak igénybevételére akkor, ha a módosítást követően a felhasználó a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

17.
A honlapot a felhasználó saját felelősségére látogatja. A honlap látogatásával, rendeltetésszerű és/vagy nem rendeltetésszerű használata okán bekövetkezett bárminemű kárért az üzemeltető nem felel.

18.
Üzemeltető mindent megtesz azért hogy a honlap folyamatosan üzemeljen. A honlap üzemeltetése karbantartás céljából megszakítható, amelyről az üzemeltető a felhasználót előzetesen nem köteles értesíteni.

19.
Üzemeltető jogosult a felhasználónak a felhasználó által közölt adatait, dokumentumait tárolni, feldolgozni és hasznosítani.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatait az üzemeltető a szolgáltatása minőségének fejlesztéséhez a felhasználó érdekeinek érvényesítéséhez, továbbá tájékoztatási tevékenységéhez felhasználja. Az üzemeltető a felhasználó személyes adatait a felhasználó előzetes értesítése nélkül közli a hatóságokkal, ha arra az üzemeltetőt jogszabály kötelezi. Üzemeltető felhasználja a felhasználó adatait a saját statisztikai és marketing tevékenységéhez.

20.
Felhasználónak a szolgáltató által kezelt személyes adatai tekintetében az adatkezelő az üzemeltető. Az adatok tárolásához, feldolgozásához az üzemeltető harmadik személy szolgáltatását nem veszi igénybe. Felhasználók személyes adatait az üzemeltető a saját szerverein tárolja. Felhasználó személyes adatainak tárolása és kezelése az üzemeltető és felhasználó között hatályba lépett jelen jogviszony megszűnésével egyidejűleg megszűnik. Az adatkezelést és adattárolást az üzemeltető az adatok törlésével szünteti meg. Az adatok törlését követően az üzemeltető a felhasználó adatait, azok anonimizálása után kizárólag statisztikai célból felhasználhatja. Az üzemeltető szavatol azért, hogy a felhasználó személyes adatait, azok tárolása és kezelése során kizárólag az üzemeltető munkavállalói ismerik meg, akik az üzemeltetővel kötött munkaszerződésük vonatkozó rendelkezése szerint azokat kötelesek titokban tartani.
Az üzemeltető kifejezetten szavatol azért, hogy a felhasználók személyes adatainak tárolása és kezelése a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történik.
Üzemeltető napló file-okat készít a felhasználók számítógépeinek egyes adatairól, IP címeiről, a honlap látogatottsági adatainak generálása és a honlap működése körében felmerülő hibák és támadási kísérletek elhárítása céljából.
Üzemeltető a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adat file-okat telepíthet a felhasználó számítógépére - cookie - adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásának megkönnyítése céljából. Ezen adat file-ok használata során az üzemeltető tudomására jutott személyes adatokat az üzemeltető nem tárolja, és nem kapcsolja a felhasználóhoz és azokat a felhasználó látogatásának végével maradéktalanul törli.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az IP címéhez harmadik személyek hozzáférhetnek úgy, hogy ő a ROBOTPARK.HU szolgáltatásának igénybevétele során ellátogat egy másik weboldalra, vagy rákattint egy harmadik személy által üzemeltetett, a ROBOTPARK.HU szerveréről elérhető hirdetésre. Ezen adatok törléséért az üzemeltető a jogviszony megszűnésekor nem vállal felelősséget.

21.
Üzemeltető rögzíti, hogy a felhasználó személyes adatainak tárolásának és kezelésének a célja a szolgáltatással kapcsolatosan felmerült viták rendezése, felvilágosítás nyújtása, működési problémák elhárítása, az általános szerződési feltételek érvényre juttatása, az általános szerződési feltételekben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése. Az adatok felhasználása bámilyen célra megilleti az üzemeltetőt. Az általános szerződési feltételek, és azon belül a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával a felhasználó hozzájárul az ebben a pontban körülírt, üzemeltető által végzett adatkezeléshez.

22.
Felhasználó személyes adatainak felhasználásával a szerződés a hatálya alatt az üzemeltető jogosult a felhasználónak, a szolgáltatással kapcsolatos, nem reklámcélú üzenetet küldeni.

23.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatait az üzemeltető közli a hatósággal a felhasználó gyanús, vagy jogsértő tevékenysége és/vagy bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja esetén.

24.
Üzemeltető az adatbiztonság megsértése esetére csak azért felel, ami bizonyíthatóan neki felróható.
Jelen általános szerződési feltételeket és az üzemeltető adatvédelemre vonatkozó nyilatkozatát a felhasználó átolvasás és gondos értelmezés után a regisztráció elküldésével minden további feltétel nélkül elfogadja.

Budapest, 2015.01.01.


 
 

Készült 2011-ben Általános szerződési feltételek | Kapcsolat
© Minden jog fenntartva
Tulajdonos: Országos Adatbank Kft.